Doelstellingen


Sedert 10 juli 2001 werken enkele initiatiefnemers aan de uitbouw van de Heemkundige Kring Denderland, waarin de gemeenten Hofstade en Gijzegem zijn opgenomen. Beide gemeenten hebben elk hun eigenheid, maar door hun nabuurschap ook een band met elkaar.


Even voorstellen

Het is niet zo evident in deze tijd van desinteresse en onverschilligheid een vereniging te beginnen, zeker niet één waarvoor van iedereen ondersteuning verwacht wordt.
Onze geschiedenis en de zichtbare en tastbare elementen zijn fundamenten voor de toekomst. Het behoud ervan, de overlevering van heroïsche en minder grote, maar daarom niet te min kleurrijke verhalen, is in ieders belang.

Heemkunde is de studie van de eigen omgeving in al haar aspecten, in heden en verleden. Zij omvat allerlei wetenschappen in hun betrekking tot het lokale of regionale veld van onderzoek en is dus geen wetenschap op zichzelf.
De Heemkundige Kring Denderland wil in Aalst een leemte opvullen. In onze ‘Keizerlijke Stede’ en de meeste deelgemeenten werken inderdaad reeds verenigingen die zich bekommeren over wat onze voorouders nalieten, presteerden en opbouwden.
We opteerden voor een kring waarin de twee noordwestelijk gelegen deelgemeenten - Hofstade en Gijzegem – opgenomen zijn. Hofstade en Gijzegem hebben elk hun eigenheid, maar anderzijds door hun nabuurschap ook een band met elkaar.

 


Wat willen we concreet?

In de eerste plaats gaan we het geschiedkundig en bouwkundig erfgoed van de twee gemeenten in een driemaandelijks tijdschrift vatten en het daarmee in de huiskamer brengen. Een representatief tijdschrift samenstellen is niet eenvoudig. Er zijn medewerkers voor nodig. Eenieder is met zijn pen welkom. We staan open voor alle ideeën en suggesties. Heemkunde is immers: geschiedenis, aardrijkskunde, geologie, demografie, sociologie, kunstgeschiedenis, dialectologie, volkskunde, naamkunde, antropologie, archeologie, genealogie, biografie, geografie, enz.

Daarnaast willen we de kleinoden die op zolders en schuren verborgen liggen voor het nageslacht redden door ze te archiveren. Prentkaarten, foto’s, kaarten, maar ook gebruiksvoorwerpen en cultusgoederen kunnen van onschatbare geschiedkundige waarde zijn. Ze kunnen een vereniging of het leven en het gebeuren in een wijk documenteren. We denken hierbij aan de vele wijkkermissen elk met hun eigenheid, we denken aan de verdwenen volksherbergen, we denken aan de processies en kapellenommegangen, enz… Ten slotte willen we ons steentje bijdragen tot het behoud van datgene wat ons rest aan monumenten, riante bouwwerken, idyllische plaatsjes. We horen nu al stemmen die meewarig zeggen: ”daar ben je veel te laat mee”. Het is nooit te laat. Het ware uiteraard beter geweest moest nog voor de fusie met Aalst een oudheidkundige vereniging opgestart zijn. De fusie ligt een kwart eeuw achter ons. Misschien is juist dit het ideale moment om de draad op te nemen van het verleden met een visie naar de toekomst.